การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 5
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้และคณะผู้บริหาร
– เวลา 09.30 น. ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
– เวลา 13.00 น. ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง