การประชุมมอบนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

0 5
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้ประชุมปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำโจ้ เพื่อมอบนโยบายในการป้องกันควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อราชการอื่นๆและรายงานผลการปฎิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้