การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ

0 2

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฎิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ เพื่อให้สามารถตอบสนองและแก้ไขความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง