การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค

0 1
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลน้ำโจ้ ได้หารือการดำเนินการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ ดังนี้
1.แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับตำบล
2. ร่วมหารือแนวทางและมาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลน้ำโจ้
3. การหาสถานที่กักกันในหมู่บ้านเพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 34 จังหวัด
4. แนวทางการรับคนลำปางกลับบ้าน