การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมระดับตำบล

0 4

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ มอบหมายให้ นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที และเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการขอเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ และหน่วยงานอื่นในปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง