การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และประชาคมท้องถิ่น

0 4

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และประชาคมท้องถิ่น ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง