การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมตำบลน้ำโจ้

0 11

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมตำบลน้ำโจ้ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565