การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

0 12
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ
– ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
– รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง