การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น

0 5
การปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง