การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 1

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง