การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอแม่ทะ

0 2

การปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอแม่ทะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง