การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

0 0

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566-2570) โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่ทะ ทั้ง 10 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง